این آزمون اولین بار بوسیله پروفسور دانیل گلمان طراحی شده است...


خواهشا به سوالات صادقانه جواب دهید. هیچ کس قرار نیست جواب های شما را ببیند.


                                                    start