عنوان اصلی:Say Cheese And Die

نویسنده: آر،ال،استاین

مترجم:ماندانا قهرمانلو

خلاصه کتاب:هر قطعه عکس داستانی را بازگو می‌کند. ... گرگ دوربینی قدیمی پیدا می کند. او تصور می‌کند دوربین خراب است. عکسهایی که با آن دوربین می‌اندازد. با عکس های معمولی تفاوت دارد. انگار دوربین باعث می شود اتفاقات بدی در آینده بیفتد. شری او را مجبور می کند که  روز تولدش از او عکس بیاندازد. وقتی که عکس ظاهر می شود، شری در عکس وجود ندارد. شری چه اتفاقی پدانلود کل کتابیش رو دارد؟

دانلود کل کتاب

 اعماق وحشت