ماسک شبح زده

ماسک هالووین کارلی بث چقدر وحشتناک و زشت است!  

به حدی که برادر کوچک ترش را تا سر حد مرگ ترساند...

و البته وحشتناک تر از تصور کارلی بث است.

شاید خیلی خیلی وحشتناک تر.

چرا که هالووین تقریبا  تمام شده و هنوز ماسک مخصوص اش را به چهره دارد.

آیا جرات دارید بامکانی پر از ارواح ، مومیایی ها ، خون آشام ها ،

و  دیگر مخلوقات تناک روبرو شوید؟دانلود


اعماق وحشت