شبح سالن اجتماعات

کاری از تیم تایپ کتابخانه وحشت

عنوان اصلی:Phantom Of The Auditorium

نویسنده:آر،ال،استاین

مترجم:زهره حق بین

خلاصه کتاب:بهتریندوستبروک،زیکى،درمدرسهنقشاصلىیکنمایشرابهعهده داشت. نقش اششبحبودزیکىکاملاًدرنقشخودغرقشدهبود . اوعاشقپوشیدن لباسمخصوصشوترساندنهنرپیشههاىآننمایشبود. بروکاحساسکردکهزیکىزیاددرنقشخودغرقشدهاست. امابعداتفاقواقعاًترسناکىشروعشدیکتکهکاغذدربخشىازصحنه نمایشپیداشد «ازخانه ىمندورشو.»لامپشکستوپایینافتاد...






دانلود کل کتاب

اعماق وحشت